12.2.54

นวัตกรรม ชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำรวจนวัตกรรมที่ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค33101) ช่วงชั้นที่ 3     สามารถแยกนวัตกรรมที่มีอยู่ได้ดังนี้ 

1.     นวัตกรรรมตามกระแส  ได้แก่ E-book ข้าพเจ้าได้จัดทำไว้ 2 เรื่อง    คือ                  

-   เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม คลิกดูตัวอย่างที่นี่ 

-         เรื่อง ความคล้าย คลิกดูตัวอย่างที่นี่ 

          2.  นวัตกรรมเตรียมไว้สำหรับการประเมิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าใช้เทคโนโลยีใน  การจัดการเรียนการรู้  ได้แก่  power point  แต่ในห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ ต้องนำไปสอนในห้องโสตทัศนศึกษาหรือห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้รับความสะดวก  เพราะห้องไม่ว่าง  คลิกดูตัวอย่างที่นี่      

3.  นวัตกรรมที่ใช้จัดการเรียนรู้เป็นสื่อที่ทำจากพีพีบอร์ด นักเรียนสามารถสัมผัสและจัดต้องได้ ได้แก่ รูปคลี่ออกของปริซึมตามลักษณะของฐาน ตัดเป็นรูปปริซึมหน้าตัดเป็นรูปต่าง ๆ และทำเป็นรูปคลี่ออกโดยทำให้เป็นชิ้นใหญ่ นำมาให้นักเรียนศึกษามองเห็นได้ชัดเจน  เช่น §ปริซึม หน้าตัดเป็นรูปสามสามเลี่ยม§  ปริซึม หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม   § ปริซึม หน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยม  เป็นต้น   

 

 

 4. นวัตกรรมประเภทเอกสารประกอบการเรียนรู้

  ข้าพเจ้าขอเสนอนวัตกรรม ประเภทเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101) ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น

4.1 สาเหตุและวิธีการจัดทำนวัตกรรม

          การสอนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นนามธรรม ทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนเพราะทำความเข้าใจได้ยาก  ในห้องเรียนไม่มีสื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้ใช้ในการเรียนการสอน  มีเพียงกระดาน และชอล์คเท่านั้น การสอนวิชานี้โรงเรียนให้ใช้หนังสือของ กระทรวงศึกษา หลักสูตรของ สสวท.  นักเรียนบางคนไม่ได้นำหนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียนมาข้าพเจ้าในฐานะครู หรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  จึงจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง ประกอบด้วย ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบ 

4.2 การสร้างและพัฒนาสื่อ 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือหลายเล่ม  และยึดเนื้อหาตามหลักสูตรของสถานศึกษา และของสสวท. เก็บรวบรวมโจทย์หลากหลายลักษณะ  เรียงลำดับจากง่ายไปยากโดยทำใบความรู้ให้นักเรียนศึกษา  และใช้ประกอบการอธิบายของครู  และมีเอกสารแบบฝึกทักษะ  ให้นักเรียนได้ฝึกทำ  และจัดทำแบบทดสอบเพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้  นำไปใช้สอนจริงและทำการปรับปรุงเรื่อยมา  และได้ผ่านการทำการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น แล้ว ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.3  ผลของการใช้นวัตกรรม

                  4.3.1  จากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม  ความตั้งใจเรียนของนักเรียน ข้าพเจ้าคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี                                                                                                      

                   4.3.2  การตรวจแบบฝึกทักษะ  นักเรียนสามารถเขียนสื่อความ  แก้ปัญหาโจทย์ได้อยู่ในเกณฑ์ดี   โจทย์บางข้อที่ครูแนะแนวทางไว้แล้วสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือปรึกษากับเพื่อน ๆ

          4.3.3  การทำแบบทดสอบ นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก

          4.3.4  เอกสารแบบฝึกทักษะจะช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อน ขาดเรียน หรือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการปกครอง   สามารถเริ่มต้นเรียนได้ทันทีที่อยู่ในห้องเรียน 

          4.3.5  เอกสารแบบฝึกทักษะใช้ได้ดีมากในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทำให้เวลาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลดน้อยลง  ในเวลา 1 คาบ และถ้าไม่มีใบความรู้ และ แบบฝึกทักษะ   จะสอนไม่ทัน   นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น

4.3.6 ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการคิด  การตรวจคำตอบ  มีการส่งงานเพิ่มขึ้น และส่งงานตรงเวลามากขึ้น

        จากการประเมินสอบถามนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการเรียนการสอนรู้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก  ขอให้คุณครูจัดทำให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

         นวัตกรรมนี้ยังมีต้องปรับปรุง  คือ ห้องที่นักเรียนเรียนอ่อนเป็นส่วนใหญ่  ไม่สามารถนำแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง  ครูต้องร่วมแนะแนวทางการคิดให้นักเรียน          

          ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ที่ให้คำแนะนำในการสร้างนวัตกรรม และการประเมินผล
อ.จิราพร  พรายมณี  ที่ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อสอบ

 และ รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ที่จุดประกายการคิด ทำให้ข้าพเจ้ารวบรวมงานที่มีอยู่มานำเสนอเป็นเรื่องนวัตกรรม  ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอย่างภาคภูมิใจ    ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

          1. ตัวอย่างใบความรู้  คลิกที่นี่ 

         2. ตัวอย่างสื่อนำเสนอด้วย power point โจทย์ปัญหา  คลิกที่นี่ 

         3.  ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ คลิกที่นี่   และ คลิกที่นี่

          4.  ตัวอย่างแบบทดสอบหลังเรียน  คลิกที่นี่

          5.  ตัวอย่างแบบทดสอบอัตนัย  คลิกที่นี่

          6.  เกณฑ์การให้คะแนนอัตนัย คลิกที่นี่

          7.  power point นำเสนอ ดร.โรส ในชั้นเรียน 7 ก.พ.52  คลิกที่นี่

  

    

http://learners.in.th/blog/chatchaporn5301/246717

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น