11.2.54

บทเรียน CAI วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หน่วยแสดงผลข้อมูล

     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI เป็นสื่อการเรียน การสอนที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วยังมีลักษณะการทำงานในรูปแบบของสื่อประสม(Multimedia) คือใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญคือสามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาไร้พรหมแดน 

  วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
   
1. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
   2. โปรแกรม Microsoft Producer
   3. โปรแกรม WebQuest
   4. หูฟังที่มีไมค์สำหรับอัดเสียง
   5. เครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
1.เลือกหัวเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในที่นี้ ผมได้เลือก เรื่อง     อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลในราย วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 
2. พิจารณาการเลือกหัวเรื่อง ซึ่งผมได้พิจารณาแล้วว่า การที่จะทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง หน่วยแสดงผลข้อมูล นี้สามารถลดภาระการสอนได้จริง และผมก็มีความเข้าใจและทักษะในการสร้างบทเรียนนี้พอสมควร 
3. การออกแบบบทเรียน ซึ่งผมได้ออกแบบไว้ดังนี้

                        

  

4.จัดทำบทเรียนตามที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 3
     4.1 จะทำ PowerPoint เรื่องหน่วยแสดงผลข้อมูล 
 

                                      


4.2 จัดทำแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยโปรแกรม WebQuest


4.3 นำไฟล์ PowerPoint และ ไฟล์ข้อสอบ ที่จัดทำในข้างต้น มารวมกันโดยใช้โปรแกรม Microsoft Producer
                           

                        http://www.pirun.ku.ac.th/

   4.4 ทำการบันทึกเสียงบรรยายในหัวข้อต่างๆลงในแต่ละสไลต์  
   4.5 ทดลองแสดงผลงาน
  
4.6 ทำการ Save ( ทำการ
pack and Go )
       5.นำบทเรียนที่ได้ไปสอนเด็ก และอัพโหลดขึ้นระบบอินเทอร์เน็ต
        6.การประเมินผลคุณภาพบทเรียน (Evaluation)
   
ในการประเมินคุณภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างแบบ IMMCAI (Interaction Multimedia Computer Assisted Instruction)
การประเมินคุณภาพบทเรียนนั้นจะประเมินในด้านต่างๆได้แก่
  
6.1
ด้านเนื้อหา
  
6.2 ด้านมัลติมีเดีย
(Multimedia)
       
6.2.1 การใช้ข้อความหรือตัวอักษร
(Text)
       
6.2.2 การใช้ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีโอ
(VDO)
       
6.2.3 การใช้เสียง
(Audio)
       
6.2.4 การปฏิสัมพันธ์
(Interaction)
  
6.3 ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์อ้างอิง : http://learners.in.th/blog/sumrit/441450

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น